Rất nhiều mẫu dự án khác nhau. Hình ảnh chưa được phong phú đối với từng dự án, có dự án chỉ có 3,5 ảnh, hơi ít
Tuyệt vời